Dataprotectie

Sara Jäggi
Zur Grossen Linde
3457 Schonegg
Zwitserland

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:
contact@sarajaeggi.com

Algemeen
Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Zwitserse Bondsstaat (Data Protection Act, DSG) heeft iedere persoon recht op bescherming van zijn privacy en bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
In samenwerking met onze hosting providers stellen wij alles in het werk om de databanken zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven. Deze website kan over het algemeen zonder registratie worden bezocht. Gegevens zoals bezochte pagina’s of namen van geraadpleegde bestanden, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden zonder dat deze gegevens rechtstreeks betrekking hebben op uw persoon. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, met name het opslaan, openbaar maken, verwerven, wissen, bewaren, wijzigen, vernietigen en gebruiken van persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien en voor zover de EU GDPR van toepassing is, verwerken wij persoonsgegevens ook op de volgende rechtsgronden in verband met Art. 6 (1) GDPR:
lit. a) Verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.
lit. b) Verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met de betrokkene alsmede voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.
lit. c) Verwerking van persoonsgegevens voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen op grond van het toepasselijke EU-recht of op grond van het toepasselijke recht van een land waarin de GDPR geheel of gedeeltelijk van toepassing is.
lit. d) Verwerking van persoonsgegevens ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon.
lit. f) Verwerking van persoonsgegevens om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. De gerechtvaardigde belangen omvatten met name ons zakelijk belang om onze website te kunnen aanbieden, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen wettelijke aanspraken en de naleving van de Zwitserse wetgeving.
Wij verwerken persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het betreffende doel of de betreffende doelen. In het geval van langer durende bewaarplichten op grond van wettelijke en andere verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, beperken wij de verwerking dienovereenkomstig.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden waarmee specifieke informatie over de gebruiker kan worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker de website gebruikt. Cookies maken het met name mogelijk om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s te bepalen, gedragspatronen van paginagebruik te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies blijven opgeslagen na het einde van een browsersessie en kunnen worden opgehaald wanneer u de site opnieuw bezoekt. Indien u dit niet wenst, dient u uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal van de diensten, met name voor tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site
http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen te deactiveren. Houd er rekening mee dat in dat geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Met SSL/TLS-codering
Deze website gebruikt SSL/TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “”http://”” in “”https://”” en aan het slotsymbool in de browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Serverlogbestanden
De aanbieder van deze website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de bezoekende computer
Tijdstip van het serververzoek
Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen van illegaal gebruik krijgen.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar vermelde contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Rechten van de betrokkene
Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht om van de exploitant van de website een bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als u dit recht op bevestiging wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht van toegang
Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht om te allen tijde en kosteloos informatie over de over hem of haar opgeslagen gegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen van de beheerder van deze website. Daarnaast kan informatie worden verstrekt over het volgende, indien van toepassing: De doeleinden van de verwerkingCategorieën van verwerkte persoonsgegevensOntvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrektIndien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duurHet bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te makenHet bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteitIndien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
Bovendien heeft de betrokkene het recht te vernemen of de persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen in verband met de overdracht.
Als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op rectificatie
Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht de onmiddellijke rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te eisen. Bovendien heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
Indien u dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en de verwerking niet langer noodzakelijk is:
De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in het geval van direct marketing en daarmee verband houdende profilering.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die rechtstreeks aan een kind worden aangeboden
Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u wenst dat de door de beheerder van deze website opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

Recht op beperking van de verwerking
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de beheerder van deze website de beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de doeleinden van het doen gelden. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de beheerder van deze website te vragen. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zal de beperking van de verwerking regelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft de betrokkene het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met de door de beheerder van deze website aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op bezwaar
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.
De beheerder van deze website zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Om uw recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van deze website.

Recht om een krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming verleende toestemming in te trekken
Elke persoon voor wie de verwerking van persoonsgegevens gevolgen heeft, heeft het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw toestemming in te trekken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Bezwaarmail
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spammails.

Auteursrecht
Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website berusten uitsluitend bij de exploitant van deze website of bij de genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van bestanden is voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden vereist.
Iedereen die zonder toestemming van de desbetreffende rechthebbende een inbreuk op het auteursrecht pleegt, kan worden vervolgd en onder bepaalde omstandigheden schadevergoeding eisen.

Disclaimer
Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die wij aanbieden actueel, correct en volledig is. Toch kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten, zodat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie, met inbegrip van journalistieke en redactionele informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.
De uitgever kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving teksten wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken. Het gebruik van deze website of de toegang ertoe gebeurt op eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn klanten of partners zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, zoals directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, die zou zijn veroorzaakt door het bezoek aan deze website en aanvaarden bijgevolg geen aansprakelijkheid voor dergelijke schade.
De uitgever is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die via externe links vanaf deze website toegankelijk zijn. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk. De uitgever distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van derden die straf- of aansprakelijkheidsrechtelijk relevant kan zijn of die de goede zeden kan schenden.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De op onze website gepubliceerde actuele versie is van toepassing. Wanneer het privacybeleid deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen wij u in geval van een update per e-mail of op een andere passende wijze op de hoogte stellen van de wijziging.

Disclaimer
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.
Aansprakelijkheid claims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zal daarom worden afgewezen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.
Bron: BrainBox Solutions